Adventures of a Young Language Broker (videogame)

←Back to list of resources

Software created by the Eylbid Strategic Partnership co-financed by the Erasmus+ program of the European Union (agreement no. 2019-1-ES01-KA201-064417). This video game can be used as a classroom activity with the following objectives:

  • to show that language brokering is a common practice that takes place in many schools around the world;
  • to promote a deeper understanding of what language brokering usually implies for young people;
  • to present some situations that teachers can analyze and discuss with their students from multiple perspectives as part of reflective practice;
  • to appreciate multilingualism and raise awareness among young people who translate and interpret in schools;
  • to provide young language brokers with tools and strategies to express how they feel about language brokering, and thus to take care of emotional health.

The videogame is multilingual and can be played in English, Catalan, German, Italian, and Spanish. 

 

***

Programari creat per l'Associació Estratègica Eylbid cofinançada pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (acord núm. 2019-1-ES01-KA201-064417). Es tracta d'un videojoc pensat perquè es faci servir com a activitat d'aula amb els objectius següents:

  • mostrar que la intermediació lingüística és una pràctica comuna que es duu a terme a moltes escoles arreu del món;
  • promoure una comprensió més profunda del que sol implicar la intermediació lingüística per part dels joves;
  • presentar algunes situacions que els docents puguin analitzar i discutir amb els seus alumnes des de múltiples perspectives com a part de la pràctica reflexiva;
  • apreciar el plurilingüisme i sensibilitzar els joves que tradueixen i interpreten a les escoles;
  • proporcionar als joves intermediaris lingüístics eines i estratègies per expressar com se senten en relació amb la intermediació lingüística i per tenir cura de la salut emocional.

El videojoc té diverses llengües disponibles: alemany, anglès, català, castellà i italià. 

 

Universitat Autònoma de Barcelona, Department of Translation and Interpreting and East Asian Studies, EYLBID Strategic Partnership

Spain, Barcelona

Twitter: @eylbid, @dtieao_uab

Contributed by: Mireia Vargas-Urpí (Twitter: @mireiavu)

Language: English

License: CC-NC-SA

https://ddd.uab.cat/record/269322